Tag: tps

  • Transaction Per Second (TPS) của Solar Network là bao nhiêu

    Transaction Per Second (TPS) của Solar Network là bao nhiêu

    Transaction Per Second (TPS) là số lượng giao dịch mà một network có khả năng xử lý mỗi giây, được tính toán dựa trên số lượng các giao dịch được thực hiện trong một đơn vị thời gian nhất định của quá trình thử nghiệm. Nếu bạn đã tìm hiểu về DPoS của Solar Network, […]